Το χωριό
Αρχική Σελίδα
Ιστορικά-Λαογραφικά
Πώς θα φτάσετε

Ο Σύλλογος
Σκοπός & Πρόσωπα
Δραστηριότητες
Εφημερίδα
Δωρητές
Επικοινωνία


Φωτογραφίες και βίντεο χωριού
Φωτογραφίες χωριού
Βίντεο χωριού

Εκδηλώσεις στην Αθήνα (φωτογραφίες, βίντεο)
Κοπή πίτας 2013
Συναυλία 2012
Κοπή πίτας 2012
Κοπή πίτας 2011
Κοπή πίτας 2010
Κοπή πίτας 2009
Κοπή πίτας 2008
Κοπή πίτας 2007
Χορός 2006

Εκδηλώσεις στο Παπαρούσι (φωτογραφίες, βίντεο)
Εκδήλωση 2012
Εκδήλωση 2011
Εκδήλωση 2010
Εκδήλωση 2009
Εκδήλωση 2008
Εκδήλωση 2007
Εκδήλωση 2006

Πανηγύρια (φωτογραφίες)
Πανηγύρια 2012
Πανηγύρια 2010
Πανηγύρια 2009
Πανηγύρια 2008

Φωτογραφίες οικογενειών
Διάφοροι χωριανοί
Οικογ. Αναστάση
Οικογ. Βλάχου
Οικογ. Γιαννόπουλου
Οικογ. Γούλα
Οικογ. Γρατσιούνη
Οικογ. Δημοπούλου
Οικογ. Ζιάκα (Zakos)
Οικογ. Καλύβα
Οικογ. Γ.Κατεργάρη
Οικογ. Κοτρώτσου
Οικογ. Κουφαλιώτη
Οικογ. Λιγδή
Οικογ. Μανδραγώνη
Οικογ. Μπαλατσιά
Οικογ. Ντανά
Οικογ. Παπαδοπούλου
Βούλας Σβαδαγγάλου
Οικογ. Φούσια
Οικογ. Χαραλαμπή


 

Πρακτικά τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20 Μαΐου 2007

Σήμερα, 20 Μαΐου 2007, ημέρα Κυριακή, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Παπαρουσιωτών Ευρυτανίας με θέμα : "΄Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., έγκριση ισολογισμού και απολογισμού του προηγούμενου διαχειριστικού έτους και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου".

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανεδείχθη ο Δημήτριος Καλύβας και Γραμματέας αυτής για την τήρηση των πρακτικών, η Αγγελική Βλασοπούλου. Από τα σαράντα τρία (43) ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου ήταν παρόντα τα είκοσι έξι (26), κατάλογος των οποίων υπογεγραμμένος κατατέθηκε στον πρόεδρο της ΓΣ (αρθ.4,21). Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. η απαιτουμένη κατά το καταστατικό απαρτία, ξεκίνησε η διαδικασία τοποθέτησης των μελών και η διαδικασία εκλογής της εφορευτικής επιτροπής. Μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέχθηκαν οι εξής: 1)Ντανά Φωτεινή 2)Γούλας Σπύρος 3)Βλασοπούλου Φωτεινή.

Πρώτος το λόγο έλαβε ο Δημ. Καλύβας, ο οποίος μεταξύ των άλλων είπε πως το απερχόμενο Δ.Σ. είχε θετική συμβολή στο θεσμό του Συλλόγου και στην πρόοδο του χωριού. Πρέπει να υπάρχει πάντα καλοπροαίρεση απέναντί τους. Σημαντικό επίτευγμα χαρακτήρισε την έκδοση της εφημερίδας και ότι πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε και το νέο Δ.Σ.

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. Παν Βλασόπουλο, ο οποίος κάνοντας τον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του προηγούμενου χρόνου είπε: «Καινοτομήσαμε σε σχέση με το παρελθόν και βάλαμε τα θεμέλια για το ξαναζωντάνεμα του χωριού. Χρόνια θέματα όπως η συλλογή των απορριμμάτων λύθηκαν οριστικά. Ο καθαρισμός όμως των ρεμάτων είναι υπόθεση της Τοπικής Αρχής και η φροντίδα διαχείρισης της καθαριότητας ανήκει σε όλους μας. Διοργανώσαμε τρεις (3) εκδηλώσεις με αποτέλεσμα τη γνωριμία μας και την απόκτηση εσόδων, που μαζί με τις συνδρομές των μελών σχεδιάσαμε το πρώτο σοβαρό έργο της ανακαίνισης του «σπιτιού του Παπά». Αυτό δημιουργεί τη δυνατότητα να γίνει στο ίδιο κτίσμα και καφενείο και στο υπόγειό του να στεγάσει λαογραφικά κειμήλια κ.λ.π. Εκδίδεται εφημερίδα με ποικίλη ύλη που βοηθά στη συνέχεια της μνήμης. Δημιουργήσαμε ιστοσελίδα του Συλλόγου μας στο Ίντερνετ που είναι το κύριο μέσο επικοινωνίας με τις δεύτερες και τρίτες γενιές των απογόνων μας, ιδίως στο εξωτερικό.

Αρχίσαμε την προσπάθεια να συντηρηθεί κάθε πολιτιστικό απομεινάρι του χωριού μας όπως τα τοξωτά γεφύρια, η παλιά βρύση της Γιαννογιάναινας κ.λ.π. Τροποποιήσαμε το Καταστατικό του Συλλόγου για να συμβαδίζει με τα σημερινά δεδομένα. Αυτές είναι ενέργειες που απαίτησαν και απαιτούν κόπο και χρήμα. Προσπαθήσαμε όμως να καλύψουμε το κενό δεκαετιών με τα έργα μας-παρακαταθήκες για τις επόμενες γενιές.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Λόγω απουσίας της Βασιλικής Δημοπούλου τον απολογισμό παρουσίασε η Αθανασία Ντανά:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 8/4/2006 Έως 31/12/2007

Έσοδα
-Συνδρομές 2.034,95 €
-Λοιπά έξοδα από εκδηλώσεις του Συλλόγου 7.685,70 €
ΣΥΝΟΛΟ: 9.720,65 €

Έξοδα
-Εκδόσεις ημερολογίων και εφημερίδων 1,970,86 €
-Λοιπά έξοδα από εκδηλώσεις του Συλλόγου 5.629,56 €
ΣΥΝΟΛΟ: 7.600,42 €

Χρεωστικό υπόλοιπο ταμείου 31/12/2006: 2.120,23 €

Το ΔΣ ενέκρινε τον απολογισμό και αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο Βλασόπουλο Παναγιώτη όπως καταθέσει τη δήλωση αποτελεσμάτων χρήσης 2006 στην Δημόσια Οικονομική Εφορία Πετρούπολης, καθώς και τη φορολογική δήλωση του ιδίου έτους.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2007 έως 30/4/2007

Έσοδα
-Από προηγούμενη χρήση 2.120,23 €
-Συνδρομές 1.498,26 €
-Πώληση ημερολογίων 2.281,32 €
-Συνεστίαση 4/2/2007 4.005,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 9.904,81 €

Έξοδα
-Συνεστίαση 4/2/2007 2.454,90 €
-Εργασίες σπιτιού παπά (έναντι) 3.200,00 €
-Έξοδα Εφημερίδας 458,50 €
-Λοιπά έξοδα (εξωτ.καθαρισμός σπιτιού παπά κλπ) 353,41 €
ΣΥΝΟΛΟ: 6.466,81 €

Υπόλοιπο 3.438 €

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί των πεπραγμένων, αλλά και γενικότερες τοποθετήσεις:

- ΔΗΜ. ΚΑΛΥΒΑΣ: Προτάσεις για το ΔΣ. Του Συλλόγου.

- ΠΑΝ. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Προτείνω να είναι υποψήφιοι στο νέο ΔΣ. τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. και οι Νίκος Γούλας και Γρατσιούνης Ιωάννης στις κενές θέσεις των αποχωρησάντων Αντώνη Μπαλατσά και Βασιλική Δημοπούλου, όπως επίσης υποψήφια αναπληρωματικά μέλη τους Βλασοπούλου Αγγελική, Ντανά Κ.Γιώργο και Τσιαμπάση Δημήτρη.

- ΔΗΜ. ΚΑΛΥΒΑΣ: Ζητώ από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να αναφερθεί στις εργασίες στο σπίτι του παπά.

- ΠΑΝ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Η ανάθεση της μελέτης του έργου έγινε στον κ. Βονόρτα. Δώσαμε κατ΄ανάθεση στον Κώστα Κατεργάρη την υλοποίηση στήριξης του κτιρίου με κόστος 6000 €. Ο Δήμος συμμετείχε με 2000€ στα αδρανή υλικά. Εκκαθάριση λογαριασμού δεν έχει γίνει ακόμα.

- ΙΩΑΝ. ΤΣΙΑΜΠΑΣΗΣ: Για το έργο αυτό έπρεπε να παίρναμε προσφορές και από άλλους μάστορες.

- ΠΑΝ. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Προσφορές για το μηχανικό πήραμε, από εργολάβο όμως όχι.

- ΙΩΑΝ. ΤΣΙΑΜΠΑΣΗΣ: Θα έπρεπε να πάρετε και άλλες προσφορές για να δείτε πάνω-κάτω πόσο στοιχίζει το έργο.

- ΠΑΝ. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ θέλω να προσθέσω ότι ανακοινώθηκαν οι προθέσεις του Δ.Σ. στην εφημερίδα του Συλλόγου για τον μηχανικό και τον εργολάβο.

- ΙΩΑΝ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το σπίτι;

- ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΝΑ: Έχουν ξηλωθεί τα πάτερα και έπεσε η πλάκα.

- ΔΗΜ. ΚΑΛΥΒΑΣ: Υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν έγινε ανάθεση κατόπιν υποβολής προσφορών. Θα πρέπει και για τυπικούς λόγους να υπάρχουν προσφορές. Σε επόμενα έργα θα πρέπει να ζητούνται προσφορές και να δημοσιεύονται και σε εφημερίδα του Καρπενησίου.

- ΠΑΝ.ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κριτήρια επιλογής του εργολάβου κατά την άποψή μου δεν θα πρέπει να είναι μόνο η οικονομική προσφορά. Θα πρέπει να είναι και η εντοπιότητα, το ήθος, η δυνατότητα και η εμπειρία αναπαλαίωσης τέτοιου κτιρίου, όπως του ‘σπιτιού του παπά '. Διότι, ένα τέτοιο ετοιμόρροπο κτίριο, που έχει υποστεί ρωγμές και κατολισθήσεις, χρειαζόταν εργολάβο προσεκτικό που να έχει άριστη συνεργασία με τον μηχανικό και το ΔΣ του Συλλόγου.

- ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχει κάτι πονηρό στην πράξη αυτή.

- ΔΗΜ. ΚΑΛΥΒΑΣ: Ζητώ χρονοδιάγραμμα επομένων εργασιών.

- ΠΑΝ. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Στο Δυτικό Παπαρούσι να αξιοποιηθεί και το σπίτι του δασκάλου. Η εκδήλωση φέτος θα γίνει στο Δυτικό Παπαρούσι. Στερεώθηκε ως τώρα το "σπίτι του παπά" που είχε προτεραιότητα για να μην πέσει. Προτείνεται επίσης το καφενείο στο δυτικό Παπαρούσι να γίνει μουσείο.

- ΔΗΜ. ΚΑΛΥΒΑΣ: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο του απερχόμενου Δ.Σ. και πρέπει να είμαστε καλοπροαίρετοι. Πρότεινε την αξιοποίηση του Δημοτικού Σχολείου και τα βιβλία αυτού να τα ζητήσουμε να μεταφερθούν σ΄ αυτό από το Καλεσμένο που είναι σήμερα. Στην πρόταση του Δημ. Αναστάση για ανέγερση μνημείου για τους πεσόντες στο Δυτικό Παπαρούσι απαντώ θετικά αλλά να μην αναγραφούν ονόματα. Επίσης προτείνω για την εφημερίδα του Συλλόγου, εκδότης να είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αλλά και εμείς οι παραλήπτες να έχουμε το δικαίωμα να αρθρογραφούμε. Τέλος, αποφασίζεται η εκδήλωση του Συλλόγου να γίνει γύρω στις 18 Αυγούστου εκτός αν υπάρξει αντίθετη άποψη από το Δήμο.

Εγκρίνονται ομόφωνα από την Γεν.Συνέλευση και την σύμφωνη γνώμη της ελεγκτικής επιτροπής τα πεπραγμένα, ο οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. και ο προγραμματισμός του επόμενου έτους.ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ: Εκλογή νέου Δ.Σ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Δημ Καλύβας ζήτησε υποψηφιότητες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

-Υποψήφιοι Δ.Σ.:
1) Βλασόπουλος Παναγιώτης
2) Ντανά Αθανασία
3) Ντανά Ελένη
4) Γούλας Νικόλαος
5) Γρατσιούνης Ιωάννης

-Αναπληρωματικά μέλη:
1)Βλασοπούλου Αγγελική
2)Ντανάς Γιώργος
3)Τσιαμπάσης Δημήτριος

-Υποψήφιοι Ελ. Επιτροπής :
1) Αντωνόπουλος Ιωάννης
2) Τσιαμπάσης Ιωάννης και
3) Αναστάσης Δημήτριος

Και τα είκοσι έξι (26) παρόντα τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη συμφώνησαν για την εκλογή των ανωτέρω υποψηφίων, ομόφωνα. Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες προκειμένου να συγκροτηθεί σε Σώμα. Στο σημείο αυτό μη υπάρχοντος άλλου προς συζήτηση θέμα έληξαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΔΗΜ. ΚΑΛΥΒΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΑΓΓΕΛ. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

Σχεδίαση, κατασκευή, διαχείρηση: Στέφανος Σουλδάτος | Διαχείριση περιεχομένου: Αγγελική Βλασοπούλου | Επιμέλεια αγγλικής έκδοσης: Αντώνης Μπαλατσιάς  

Άλλες ιστοσελίδες του δημιουργού: OlaTaEpipla.gr (έπιπλα, έπιπλα σαλονιού) - OlaTouGamou.gr (γάμος, είδη γάμου) - OlaTouSpitiou.gr (σπίτι, ανακαίνιση σπιτιού) - Μελώδημα (μουσική γάμου, ορχήστρα γάμου, DJ γάμου, χορωδία γάμου) - Συμβολαιογράφος Πετρούπολη, Συμβολαιογράφος Ίλιον, Συμβολαιογράφος Καματερό, Συμβολαιογράφος Περιστέρι, Συμβολαιογράφος Χαϊδάρι, Συμβολαιογράφος Αιγάλεω